/api/matrixinfo

GET http://<IP>/api/matrixinfo
{
	"pixelitVersion": "1910272052",
	"sketchSize": 451360,
	"freeSketchSpace": 593920,
	"wifiRSSI": "-73",
	"wifiQuality": 54,
	"wifiSSID": "Home-Wlan",
	"ipAddress": "192.168.0.137",
	"freeHeap": 30680,
	"chipID": 13668362,
	"cpuFreqMHz": 80,
	"sleepMode": false
}